Stadgar

Stadgar för Ingarö SeniorBoende – Kooperativ hyresrättsförening

§ 1 Firma
Föreningens firma är Ingarö SeniorBoende – kooperativ hyresrättsförening.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att;

  • Äga och förvalta fastigheter, lokaler och mark, samt även till medlemmarna upplåta bostäder samt bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för seniorboende.
  • Via teknisk utrustning, avtal eller medlemmars egna insatser tillhandahålla service och tjänster för befrämjande av medlemmarnas trygghet, gemenskap, välbefinnande, hälso- och sjukvård

§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Värmdö kommun.

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar, samt ha aktivt intresse av och efterfråga de seniorboendeformer, tjänster och service som föreningen tillhandahåller.
Ansökan om medlemskap skall, efter skriftlig framställan, prövas av styrelsen.

§ 5 Medlemsinsats
Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om högst 15 000 kr, eller till det lägre belopp som årsstämman fastställer. Medlems närstående make/maka eller sambo som denne är varaktigt sammanboende med, samt annan närstående anhörig, kan även delta i föreningen som familjemedlem, med en halverad insats.
Återbetalning av erlagd medlemsinsats för medlem som begärt utträde ur föreningen, skall göras senast sex månader efter utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad från det att utträde skriftligen begärts av medlemmen, eller vad som i övrigt följer av 2 kapitlet 9 § lagen om kooperativ hyresrätt.
Om styrelsen så beslutar, kan återbetalning ske först under det verksamhetsår som följer efter det att anläggningen har tagits i bruk.
En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än det som denne betalat in till föreningen som insatser.

§ 6 Upplåtelseinsats
I samband med att föreningen upplåter en lägenhet, skall medlemmen erlägga en upplåtelseinsats med det belopp som stämman fastställt. Om styrelsen finner skäl härför, äger föreningen rätt att efter ansökan hos länsstyrelsen, ta ut förskott på upplåtelseinsatsen.
Återbetalning av erlagda upplåtelseinsatser skall ske enligt villkor i § 5 ovan under förutsättning att föreningen erhållit nya, av styrelsen fastställda, upplåtelseinsatser för den eller de lägenheter där medlemmar under föregående räkenskapsår avgått ur föreningen. Återbetalning kan inte ske med högre belopp än vad medlem tidigare betalat som upplåtelseinsats.

§ 7 Avgifter
För administrativa omkostnader skall varje medlem erlägga en årsavgift, vilken stämman årligen beslutar om, dock högst 10 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6§ lagen (1962:381) om allmän försäkring. Avgiften skall betalas på det sätt som styrelsen fattar beslut om.
För föreningens verksamhet knutna omkostnader skall medlem erlägga en serviceavgift, vilken stämman beslutar om. Familjemedlem skall erlägga reducerad serviceavgift.

§ 8 Medlemmens åliggande
Medlemmar boende i bostad som föreningen upplåter, skall hålla denna i fullgott skick. Medlemmen svarar själv för inre underhåll av väggar, golv, tak och snickerier. Vidare för mindre reparationer av inredning, glas i fönster och dörrar samt ytter- och innerdörrar i den egna lägenheten.
Skador i bostadslägenhet som uppkommit på grund av brand eller vattenskada, skall den kooperativa hyresgästen själv svara för, om inget annat följer av lagen om kooperativ hyresrätt.
Medlemmarna skall efter förmåga, delta i sådana aktiviteter som föreningen med stöd av § 2 samt 17 beslutar om. För skötsel av gemensamma utrymmen skall medlemmar delta i sådan omfattning och i sådana former som föreningsstämman fattar beslut om.
I den mån medlemmar väljer att helt eller delvis överlåta sitt ansvar för åtaganden enligt denna paragraf till andra medlemmar, skall detta meddelas styrelsen och regleras i den ordning som styrelsen beslutar om.

§ 9 Fastighetsunderhåll
Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om hyrans storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.

§ 10 Hyran
Den kooperativa hyresgästen skall betala den hyra som föreningen årligen bestämmer. Hyressättningen skall grundas på föreningens självkostnader, vilka skall fördelas på de av föreningens uthyrda lokaler och bostadslägenheter.
Hyrorna för de enskilda bostadslägenheterna skall fastställas av styrelsen utifrån dess inbördes bruksvärde, enligt sådana hyressättningsprinciper som föreningsstämman fastställt.

§ 11 Upphörande av medlemskap
Medlem som avser utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. I samband med att den kooperative hyresgästen sagt upp sitt medlemskap, har även hyresavtalet sagts upp, även om detta inte framgår av handlingen.

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar högst sex månader från det att medlemskapet, eller hyresavtalet sagts upp.
Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen, eller motverkar dess intressen eller i övrigt förverkat sin hyresrätt enligt 3 kapitlet 11 § lagen om kooperativ hyresrätt, och inte rättar sig efter erhållen skriftlig varning från styrelsen, kan han uteslutas från föreningen. Beslut om varning eller uteslutning skall fattas av styrelsen och skriftligen tillställas medlemmen.
Föreningen har rätt att kvitta fordran som föreningen har på medlemmen och som härrör från hyresförhållandet, mot de medel som medlemmen har innestående hos föreningen.

§ 12 Styrelse och firmateckning
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter, varav Värmdö kommun äger rätt att föreslå en ledamot samt en suppleant för denne, vilka inte behöver vara medlemmar i föreningen. Om VD utses skall denne ingå i styrelsen.
Styrelseledamöter samt suppleanter väljs på ett år i taget. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av denna två i förening, utsedda personer.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Om det vid omröstning i styrelsen uppkommer lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen handhar den löpande förvaltningen och ansvarar i övrigt för föreningens angelägenheter enligt de riktlinjer som stämman fastställt.
Utöver verksamhetsplan samt årsbudget, skall styrelsen hänskjuta frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse till föreningsstämman för beslut.

§ 13   Revisorer
Föreningsstämman skall årligen vid ordinarie stämma välja minst en eller högst två ordinarie revisorer samt minst en eller högst två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Av dessa skall en ordinarie revisor vara auktoriserad.
Redovisningshandlingarna skall följa lagen om ekonomiska föreningar och tillställas revisorerna senast den 1 mars. Revisorerna skall senast 31 mars skriftligen avge sin revisionsberättelse.

§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Första verksamhetsåret omfattar tiden från bildandet till den 31 december 2005.

§ 15   Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 Valberedning
Föreningsstämman skall årligen vid ordinarie stämma utse en valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en skall utses till sammankallande, samt två suppleanter. Valberedningen har att till nästkommande ordinarie stämma föreslå kandidater till de uppdrag, till vilka innehavare skall väljas. Medlemmar kan fram till 1 mars lämna nomineringar till uppdrag inom föreningen, vilka skall väljas vid stämman.

§ 17 Medlemsmöten och medlemsverksamhet
Det ankommer på styrelsen att, i sådana former som medlemmarna finner lämpligast, tillhandahålla sådan service och sådana tjänster som befrämjar föreningens ändamål. För sådan verksamhet skall styrelsen årligen upprätta en verksamhetsplan.
Styrelsen skall aktivt verka för att stärka medlemmarnas sociala nätverk samt engagemang i föreningens verksamhet. Styrelsen kan besluta delegera ansvar och ekonomiska befogenheter till utskott eller arbetsgrupper som verkar i enlighet med den fastställda verksamhetsplanen. Medlemmarna skall inom ramen för föreningens verksamhet kunna utföra tjänstebyten i sådana former som föreningsstämman fattat beslut om.
För löpande medlemskontakter, skall styrelsen hålla minst två medlemsmöten per år.

§ 18 Ordinarie årsstämma
Ordinarie årsstämma hålles senast den 30 juni. Om styrelsen, en revisor eller minst en tiondel av samtliga medlemmar skriftligen så påfordrar, skall extra föreningsstämma avhållas, vilken styrelsen skall utlysa.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom skriftligt meddelande till varje medlem tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 19 Dagordning till föreningsstämman
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma;
1.  val av ordförande för stämman
2.   anmälan av protokollförare
3.   godkännande av röstlängd
4.    val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5.   fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
6.   fråga om stämman är beslutsmässig
7.   styrelsens redovisningshandlingar för senaste räkenskapsåret
8.    revisorernas berättelse
9.    beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10.   beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fast ställd balansräkning
11.   beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12.    bestämmande av arvode för styrelsen, revisorer samt övriga förtroendeuppdrag med arvode
13.   val av ordförande i styrelsen
14.    val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
15.    val av revisorer samt revisorssuppleanter
16.    val av övriga av styrelsen föreslagna förtroendeuppdrag
17.     val av valberedning samt sammankallande
18.     fastställande av årsavgift
19.     fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
20.     anmälan av budget för nästkommande år
21.     behandling av motioner
22.     behandling av ärenden väckta av styrelsen eller vilka enligt lag äger rätt att behandlas vid stämman
Dagordning vid extra föreningsstämma skall uppta ärendena under 1-6 samt det eller de ärenden för vilkas avgörande stämman hålls.

 § 20.  Motioner till föreningsstämman
Samtliga medlemmar äger rätt att motionera till ordinarie föreningsstämma. Motioner skall vara tillställda styrelsen senast den 1 mars. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inkomna motioner.

§ 21. Kallelse och andra meddelanden
Kallelse enligt § 18 till föreningsstämma skall ske per post till den adress medlemmen angivit till föreningen. Andra kallelser eller meddelanden kan skickas elektroniskt via föreningens e-mailadress eller vad som följer för meddelanden som avses i kapitlet 6 lagen om kooperativ hyresrätt.

§ 22 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, föras i ny räkning, fonderas, eller efter beslut på föreningsstämma, delas ut till medlemmarna. Sådan utdelning skall fördelas proportionerligt efter medlemmens insatser.

§ 23 Ändringar av stadgar
Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie föreningsstämma. Förslaget skall biträdas med minst två tredjedels majoritet av delegaterna och fattas på två på varandra följande stämmor, eller vad som följer av föreningslagens 7 kap 15 §. I kallelsen till sådant möte skall tydligt anges ändringsförslaget. Beslut om ändring av 10 § är giltigt endast om det har fattats på två på varandra följande ordinarie stämmor och på den senare stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 24 Överlåtelse
Utöver vad som anges i andra kapitlet 2 kap 19 § lagen om kooperativ hyresrätt, är ett beslut om överlåtelse av ett hus som föreningen äger giltigt först om minst två tredjedelar av föreningens medlemmar har fattat sådant beslut på två på varandra följande möten med en ordinarie årsstämma emellan.

§ 25 Bostadskö
För medlemmar som är sökande till föreningens bostadslägenheter, skall styrelsen upprätta en kö enligt sådana regler som föreningsstämman fastställt.

§ 26 Likvidation
Träder föreningen i likvidation, skall sedan denna avslutats, de behållna tillgångarna disponeras för återbetalning till medlemmarna i proportion av deras insatser.