Punkthus på gång

Punkthusen är nu på gång att byggas och sedan blir det parkvillor. Det har blivit en del fördröjningar p.g.a svårigheter med dagvattenledningar eftersom det är vattenskyddsområde